Obchodní, dodací a platební podmínky, ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je firma Jindřich Šíp – Chovprodej, Krále Jana 274, 583 01 Chotěboř, IČ 13209132, DIČ CZ6905302162, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 21.8.1992, registrován u Městského úřadu - Obecního živnostenského úřadu v Chotěboři pod č.j. MCH/92/345-2/ZM/00, MCH/00/016, OŽÚ/2000/5932, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona Městský úřad Chotěboř, jako prodávající (dále jen „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.apetit.cz v sekci Kontakty.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řádPodmínky ochrany osobních údajů, Dodací a platební podmínky a Informace o EET a Informace o možnosti mimosoudního řešení sporů že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodejce, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodejce nebo smluvních partnerů prodejce, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb (pokud jde o tento případ) a daňový doklad obdrží kupující v listinné podobě při dodání zboží.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

a/ náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky

b/ ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady

c/ v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, na e-mailovou adresu prodávajícího nebo sdělit osobně v místě podnikání prodávajícího

d/ spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

e/ v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

f/ v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes na e-mailu info@apetit.cz, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

g/ kontaktní e-mailovou adresou je info@apetit.cz.

 

III. Smlouva

 1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodejcem tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li prodejce větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

 1. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 1. Odpovědnost prodejce

Prodejce odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a/ má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b/ se věc hodí k účelu, který pro její použití prodejce uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c/ je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

d/ věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

a/ u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b/ na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

c/ u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím nebo

d/ vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží (např. krmiva) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 1. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a/na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

b/ na odstranění vady opravou věci

c/ na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

d/ odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 1. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Kupující vadu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co ji při prohlídce s dostatečnou péčí zjistil, jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, kupující oznámí vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji při dostatečné péči zjistil, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 1. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

 

 IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a/ kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

b/ smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo

c/ smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit lze zasláním oznámení o odstoupení na e-mail info@apetit.cz a také korespondenčně, a to na adrese:

Jindřich Šíp – Chovprodej

Krále Jana 274

583 01 Chotěboř

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. krmiva), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (např. OP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 1. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a/ došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci

b/ použil-li kupující věc ještě před objevením vady

c/ nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo

d/ prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 1. Odstoupení od smlouvy prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím tím, že prodávající kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

 

V. Bezpečnost a ochrana informací 

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

 

VI. Provozní doba

Objednávky přes shop.apetit.cz je možné uskutečnit on-line nepřetržitě, vyjma krátkodobé technické údržby systému.

Provozní doba skladu prodávajícího je 6.00 – 14.30 hod v pracovní dny.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu shop.apetit.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz příslušné ustanovení v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a balné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném e-shopu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

a/ cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu)
b/ u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer
c/ sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

VIII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

a/ prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (shop.apetit.cz) - (dále jen „e-shop“)
b/ elektronickou poštou (objednavky@apetit.cz)
c/ osobně v místě podnikání prodávajícího (Sokolohradská 1043 nebo Krále Jana 274, 583 01 Chotěboř)
d/ faxem (+420 569 623 216)
e/ telefonicky (+420 569 624 342)
f/ prostřednictvím obchodního zástupce (+420 604 251 565)

Osobní a telefonické objednávky na některé z našich poboček lze realizovat v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hod.

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu či SMS. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si kupující zvolí.

 

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje platební podmínky uvedené v Dodacích a platebních podmínkách.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány v Dodacích a platebních podmínkách.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vrácení peněz

Odstoupí-li kupující od uzavřené smlouvy nebo budou-li kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, prodávající však v tomto případě preferuje převod na bankovní účet kupujícího. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

 

X. Dodací podmínky

 1. Způsoby dodání

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete v Dodacích a platebních podmínkách.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

 1. Ostatní podmínky

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@apetit.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení viz. Reklamační řád

 

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt (info@apetit.cz) na prodejce pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Těmito VOP není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 3. 2019 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na shop.apetit.cz.

 

 

Reklamační řád  

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, kterým je firma Jindřich Šíp – Chovprodej, Krále Jana 274, 583 01 Chotěboř, IČ 13209132, DIČ CZ6905302162, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 21.8.1992, registrován u Městského úřadu - Obecního živnostenského úřadu v Chotěboři pod č.j. MCH/92/345-2/ZM/00, MCH/00/016, OŽÚ/2000/5932, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona Městský úřad Chotěboř a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

Pro uplatnění reklamace nepotřebujete záruční list. Vždy Vám postačí daňový doklad či účtenka.

Záruka běží ode dne převzetí zboží.

V případě vyřízení reklamace výměnou neběží nová záruka na zboží. Pokračuje původní záruka.

Pokud zakoupíte produkt ve stavu nový, je záruka 2 roky (výjimkou je kupující podnikatel).

U zboží, které se standardně spotřebovává časem, (např. krmivo je možné uplatnit vadu do 24 měsíců, pokud však datum spotřeby na produktu, není časově omezeno na kratší dobu. V takovém případě, je možné vadu uplatnit pouze do tohoto data.

 

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je u nového zboží (včetně rozbaleného) 24 měsíců.

U spotřebního zboží (např. krmiva.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Garantujeme, že veškeré vlastnosti a parametry uváděné na webu jsou pravdivé a zboží splňuje veškeré podmínky pro běžné užívání.

Pokud kupující-spotřebitel reklamuje vadu do 6 měsíců od zakoupení, má se zato, že vada vznikla, již při výrobě produktu. Toto se nevztahuje na zboží, které zákazník sám poškodí ať omylem či úmyslně.

 1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a/ věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
b/ věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
c/ věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
d/ věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

III. Záruční podmínky

 1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@apetit.cz. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 1. Uplatnění reklamace

Prodávající doporučuje pro rychlejší vyřízení reklamace uplatnit reklamaci pomocí formuláře na stránkách prodávajícího.

Kupující může reklamaci uplatnit na v místě podnikání prodávajícího (Sokolohradská 1043 nebo Krále Jana 274, 583 01 Chotěboř).
Dále je možné reklamaci zboží odeslat na adresu prodávajícího:
Jindřich Šíp – Chovprodej
Sokolohradská 1043
583 01 Chotěboř

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). 
Dále prodávající doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční4. adresa a tel. číslo).

Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

 

IV. Výluky

Záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a/ mechanickým poškozením zboží,
b/ elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek,
c/ používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
d/ neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e/ poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
f/ provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
g/ zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
h/ poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

 1. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je prodávající oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

 2. Odmítnutí přijetí do reklamace pro znečištění zboží

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. 

 

V. Vyřízení reklamace

 1. Kupující – spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 1. Kupující – podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout taktéž ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

 

VI. Společná ustanovení

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 3. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na shop.apetit.cz.

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní informace

Správcem osobních údajů je firma Jindřich Šíp – Chovprodej, Krále Jana 274, 583 01 Chotěboř, IČ 13209132, DIČ CZ6905302162, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 21.8.1992, registrován u Městského úřadu - Obecního živnostenského úřadu v Chotěboři pod č.j. MCH/92/345-2/ZM/00, MCH/00/016, OŽÚ/2000/5932, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona Městský úřad Chotěboř, jako prodávající (dále jen „prodávající“), podmínky ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., souhlasí kupující se zpracováním poskytnutých osobních údajů správci osobních údajů, případně třetí osobě, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, např. nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu 7 let od udělení souhlasu.

Kupující souhlasí se zpracováním těch svých osobních údajů: které kupující sám poskytne prodávajícímu, zejména nikoli výlučně to jsou: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

II. Třetí osoby

 

1. Osobní údaje, které předáme třetím osobám

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

a/ Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

b/ Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

c/ Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

 

2. Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 

III. Důvod shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

a/ Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

b/ Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

c/ Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí. Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit.

 

IV. Právní podklady zpracovávání osobních údajů

 

1. Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

 

2. Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Pokud jste uveden jako tzv. pověřená osoba našeho firemního zákazníka, budou vaše objednávky a další jednání připisovány tomuto firemnímu zákazníkovi. V případě, že si to nepřejete, vyplňte prosím při objednávce jinou e-mailovou adresu než tu, která je uvedena u pověřené osoby tohoto firemního zákazníka, popř. nás můžete požádat o výmaz z pověřených osob tohoto firemního zákazníka. 

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku.

 

V. Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.

 

VI. Způsob zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

VII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

VIII. Vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

 

IX. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

X. Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 3. 2019, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na shop.apetit.cz.

 

 

Dodací a platební podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Dodací a platební podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, kterým je firma Jindřich Šíp – Chovprodej, Krále Jana 274, 583 01 Chotěboř, IČ 13209132, DIČ CZ6905302162, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 21.8.1992, registrován u Městského úřadu - Obecního živnostenského úřadu v Chotěboři pod č.j. MCH/92/345-2/ZM/00, MCH/00/016, OŽÚ/2000/5932, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona Městský úřad Chotěboř a popisují dodací a platební podmínky.

 

II. Dodací podmínky

Nabízíme několik možností doručení zboží. z aktuální nabídky si vyberte si variantu, která vám nejlépe vyhovuje. Zboží je expedováno zpravidla následující den po potvrzení objednávky.

 

1. Doprava v ČR prostřednictvím společnosti PPL - PPL CZ s.r.o. – Professional Parcel Logistic

Můžete si vybrat z několika možností doručení na adresu či do výdejního místa PPL Parcelshop a PPL Parcelbox dle aktuální nabídky, hmotnosti a rozměrů zboží.
U některého zboží může být nabídka omezena díky jeho hmotnosti či rozměrům.

2. Doprava v SK prostřednictvím společnosti PPL - PPL CZ s.r.o. – Professional Parcel Logistic

Můžete si vybrat doručení na adresu.
Některé zboží není nabízeno pro dodání do SK díky jeho hmotnosti či rozměrům.

3. Rozvoz Apetit – ČR

V rámci České republiky nabízíme rozvoz naším vlastním vozovým parkem. Rozvozové trasy jsou dané ve 14-denních cyklech a dny rozvozu nelze měnit. O přesném dni rozvozu Vás budeme informovat e-mailem. Tato doprava je možná jen při nákupu nad 500 Kč.

Orientační rozpis tras (uvedený výčet měst je orientační a přibližně identifikuje zaváženou oblast, výčet měst není závazný):

Trasa 01 – PONDĚLÍ – LICHÝ TÝDEN – Ostrava, Opava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-místek, Mohelnice, Zábřeh, Olomouc, Moravská Třebová, Šumperk…

Trasa 02 – ÚTERÝ – LICHÝ TÝDEN – Plzeň, Stříbro, Tachov, Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Mariánské lázně, Rakovník, Klatovy, Domažlice, Kdyně…

Trasa 03 – STŘEDA – LICHÝ TÝDEN – Praha

Trasa 04 – ČTVRTEK – LICHÝ TÝDEN – Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Tišnov, Kuřim, Polička, Svitavy, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř, Náchod, Trutnov, Jilemnice, Vrchlabí, Broumov…

Trasa 05 – PÁTEK – LICHÝ TÝDEN – Brno, Hustopeče, Mikulov, Břeclav, Hodonín, Veselí nad Moravou, Zlín, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Broumov, Valašské Klobouky, Vizovice…

Trasa 06 – PONDĚLÍ – SUDÝ TÝDEN – Praha, Kolín, Kladno, Čáslav. Benešov, Čelákovice, Nymburk, Říčany, Stará Boleslav…

Trasa 07 – ÚTERÝ – SUDÝ TÝDEN – Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most, Liberec, Děčín, Louny, Mělník, Jablonec nad Nisou, Varnsdorf…

Trasa 08 – STŘEDA – SUDÝ TÝDEN – Brno, Prostějov, Přerov, Vsetín, kroměříž, Valašské Meziříčí, Holešov, Bystřice pod Hostýnem…

Trasa 09 – ČTVRTEK – SUDÝ TÝDEN – Jihlava, Třebíč, Telč, Moravské Budějovice, Strakonice, Tábor, České Budějovice, Jindřichův Hradec…

(sudý – lichý týden dle kalendářního čísla týdne)

Cena:
250,- Kč včetně DPH, není účtováno žádné balné, při nákupu nad 2.000 Kč je tato doprava ZDARMA.

 

4. Osobní odběr – Chotěboř, Česká republika

Zboží si můžete odebrat ve skladu prodávajícího na adrese Sokolohradská 1906, 583 01 Chotěboř. Provozní doba skladu je 6.00 – 14.00 hod v pracovních dnech. O tom, že je již Vaše objednávka připravena k vyzvednutí Vás budeme informovat e-mailem.                             

Cena:
osobní odběr je zdarma, není účtováno žádné balné.

 

 5. Společná ustanovení

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti.

V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

 

III. Balné

U některých produktů, zejména, ne však výlučně u pytlů krmiva nad 10 kg, je účtováno balné. Balné je pevně spjato s nabízeným produktem a je zobrazeno v souhrnu objednávky. Kupující je o balném tedy informován před odesláním objednávky.

Balné je účtováno v případě zaslání zboží zásilkovou službou. V případě osobního odběru nebo dopravou rozvozem Apetit není balné účtováno, zákazníkovi se však může v nákupním košíku zobrazit.

Cena:
24,20 Kč u každé vyhrazené položky, viz. výše

 

IV. Platební podmínky

 

1. Platba přes online bankovnictví (platebním tlačítkem)

Způsob platby pro všechny druhy dopravy.

Tento druh platby lze využít pro následující banky: UniCredit Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Era, Raiffeissenbank, Komerční banka, mBank, Equa Bank. Tuto platební službu pro shop.apetit.cz zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s., Tento typ platby není zpoplatněn.

 

2. Platba platební kartou

Způsob platby pro všechny druhy dopravy.

Tento druh platby lze využít pro následující druhy platebních karet: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro Tuto platební službu pro shop.apetit.cz zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s., Tento typ platby není zpoplatněn.

 

3. Platba dobírkou

Způsob platby pro dopravu zásilkovou společností Geis. Kupující uhradí částku dopravci.

Tento typ platby je zpoplatněn.

Cena:
29,-Kč při dodací adrese na území ČR
39,-Kč při dodací adrese na území Slovenské republiky

 

4. Platba platebním převodem

Používá se pouze vyjímečně..

Kupující uhradí částku na účet prodávajícího na základě potvrzené objednávky, zaslané prodávajícím na e-mail kupujícího.

Čísla účtů pro platbu:                        

měna: CZK, číslo účtu: 2107061259, kód banky: 2700, IBAN: CZ3727000000002107061259, SWIFT: BACX CZ PP

měna EUR, číslo účtu 2107061267 kód banky 2700, IBAN: CZ1527000000002107061267, SWIFT : BACX CZ PP

Tento typ platby není zpoplatněn.

 

5. Platba hotově

Způsob platby pro osobní odběr a pro dopravu – rozvoz Apetit.

Kupující uhradí částku v hotovosti v místě odběru nebo řidiči prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tento typ platby není zpoplatněn.

 

6. Společná ustanovení

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

 

V. Závěrečná ustanovení

Tyto Dodací a platební podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 3. 2019, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na shop.apetit.cz.

 

 

Informace o EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

Informace o možnosti mimosoudního řešení sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt (info@apetit.cz) na prodejce pro vyřešení nastalé situace.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail:  adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Dále může spotřebitel využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr - řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Další kontakty: Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Jindřich Šíp - Chovprodej
Krále Jana 274
583 01 Chotěboř
Česká Republika
IČO: 13209132
DIČ: CZ6905302162